Algemene voorwaarden

1. Het lidmaatschap heeft betrekking op activiteiten van Victorie Plaza.

2. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten, duur en de aangegeven prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

3 .De opgenomen gegevens gelden tussen partijen als enig en uitsluitend bewijs, tenzij partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hetgeen verband houdt met het lidmaatschap.

4. Victorie Plaza is te allen tijde gerechtigd de openings, sluitings- en gebruikstijden, de indeling en de tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen zullen voor de abonnementshouders direct van toepassing zijn. De door Victorie Plaza opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat dit door Victorie Plaza bekend wordt gemaakt.

5. Uw standaard lidmaatschap van Victorie Plaza is voor onbepaalde tijd, de kosten verbonden aan dit lidmaatschap worden maandelijks vooraf via automatische incasso voldaan. Opzeggen kan aan het einde van elk contractperiode, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Bij opzegging zal de verschuldigde contributie voor de opzegdatum en de eventuele achterstand in contributie, in één keer contant moeten worden voldaan bij de receptie, danwel door Victorie Plaza worden geïnd door middel van automatische incasso. Het abonnement kan gedurende deze minimale abonnementsduur niet worden beëindigd.

6. Contante betaling is alleen mogelijk in combinatie met een kwartaal- of jaarabonnement. Contant betalen is slechts mogelijk bij vooruitbetaling ineens van de volle contractperiode.

7. Alle opzeggingen dienen schriftelijk te worden aangemeld bij het baliepersoneel in het sportcentrum. Ter bevestiging en datering ontvangt men een bewijs van opzegging.

8. Als Victorie Plaza het verschuldigde bedrag uit hoofde van het lidmaatschap niet ontvangt, behoudt Victorie Plaza zich het recht voor om u de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en administratie-, incasso-, en rentekosten met een minimum van € 10,00 in rekening te brengen.

9. Alleen het jaarabonnement kan tussentijds eenmalig een volle kalendermaand inactief worden gemaakt, waarbij de einddatum van het abonnement automatisch met een kalendermaand wordt verlengd. Het abonnement blijft verder geldig. Het stopzetten van het jaarabonnement voor 1 kalendermaand moet
uiterlijk 1 maand vooraf schriftelijk aangevraagd worden. Het risico voor tijdelijke ongeschiktheid door ziek en zeer is voor rekening van de abonnee. Het abonnement blijft actief en de verplichtingen blijven geldig.

10. Bij het aangaan van een abonnement is borg verschuldigd voor de eveneens strikt persoonlijke Technogym sleutel, die op de toegangspoorten en de
fitnessapparaten gebruikt kan worden. Deze sleutel blijft eigendom van Victorie Plaza, die ook het recht heeft om te controleren op het gebruik van
de sleutel en om bij constatering van misbruik geleden schade te verhalen. Bij verlies, diefstal of beschadiging vervalt de borg van de sleutel en dient u tegen betaling een nieuwe sleutel aan te schaffen.

11. Victorie Plaza heeft het recht om wervingsacties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Hieraan kunnen houders van lopende abonnementen geen rechten ontlenen, de acties en kortingen zullen op hun situatie nimmer van toepassing zijn.

12. Het gebruik van het sportcentrum is geheel op eigen risico. De leeftijdsgrens is 15 jaar oud. Victorie Plaza wijst elke aansprakelijkheid af van schade en/of letsel, tenzij dit ontegenzeggelijk aan haar eigen opzet of grove schuld te wijten is. Victorie Plaza is gerechtigd om alle (volg-)schade te verhalen op de veroorzaker(s) en om bij aanranding en/of vandalisme of diefstal de politie en justitie in te schakelen.

Aanvullende Algemene Voorwaarden Hot Yoga 

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan uw gezondheid wordt u geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Indien u onder medische behandeling bent, dient u contact op te nemen met uw behandelaar over het volgen van lessen bij Victorie Plaza. Dit geldt ook indien u een operatie heeft ondergaan of chronische klachten heeft.

Victorie Plaza kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.

Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de instructeur vóór aanvang van de les te informeren.

13. De abonnementhouder verklaart door ondertekening van de onderhavige overeenkomst dit lidmaatschapsreglement en voorwaarden, alsmede de huishoudelijke regels en tariefstellingen van Victorie Plaza te respecteren en zich daarmee te verenigen en onverkort na te leven. Victorie Plaza is gerechtigd om abonnementhouders, die zich niet aan de regels houden, voor enige tijd de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, terwijl de abonnements verplichtigingen wel blijven bestaan.

14. Leden worden geacht mee te werken aan een zorgvuldige registratie van individuele gegevens. Zij zijn verplicht om tijdens de inschrijving voor het
abonnement waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken, zich zo nodig te kunnen identificeren met een geldig wettelijk persoonsbewijs en mee te werken aan het up- to-date houden van de geregistreerde gegevens.

15. De gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen voor en door de administratie van Victorie Plaza gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij (en voor zover noodzakelijk) ten behoeve van incasso van uitstaande vorderingen en/of juridische afwikkeling van claims en aanspreken uit hoofde van het lidmaatschap.

16. Waar dit reglement en deze voorwaarden niet voorzien, wordt door de directie van Victorie Plaza in redelijkheid beslist.

Wij verwijzen tevens naar de Algemene Voorwaarden van NL Actief.

Kom jij ook naar Victorie Plaza?

Heb je een vraag of een opmerking? Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op!