Privacyverklaring

Privacyverklaring voor leden van Victorie Plaza Sport & Wellness

Victorie Plaza B.V.
Kanaalkade 65a
1756AD ‘t Zand
info@victorieplaza.nl
KvK 37143069

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
1. Victorie Plaza B.V. (verder: Victorie Plaza of “wij”) neemt uw privacy zeer serieus. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het abonnement dat u heeft bij Victorie Plaza.
2. Wij dragen ervoor zorg de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de door Victorie Plaza verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en waarom wij deze verwerken.
Omdat we werken in een dynamische omgeving is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij behouden ons dan ook het recht voor de privacyverklaring op ieder moment te kunnen wijzigen. De meest recente versie staat altijd op onze website.
3. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die geldt per 25 mei 2018 is Victorie Plaza verwerkingsverantwoordelijke.

2. De persoonsgegevens die wij verwerken
1. De persoonsgegevens die Victorie Plaza van u als abonnee in ieder geval verwerkt in haar klantendatabase zijn:
i. Voornaam en achternaam;
ii. Adres;
iii. Postcode en woonplaats; iv. Telefoonnummer, mobiel en thuis;
v. E-mail adres;
vi. Geboortedatum;
vii. Geslacht;
viii. Vorm lidmaatschap
ix. Lidnummer
x. IBAN nummer; BIC nummer bank
xi. Foto van de abonnementhouder ten behoeve van de toegangscontrole
2. Gegevens van website bezoekers worden ook verwerkt. Het gaat om persoonsgegevens die u op de contactpagina zelf invult, zoals uw naam, e-mailadres of ev. een telefoonnummer. Bij aanmelding via de website als lid worden dezelfde gegevens als onder punt
2.1. opgeslagen, voor maximaal 3 maanden. Tevens wordt er anonieme data verzameld om de het gebruik van website te kunnen tracken, bv. volgen van het aantal bezoekers.
3. Victorie Plaza verwerkt alleen gevoelige gegevens als u de Victorie Plaza app gebruikt en daar vastlegt. Victorie Plaza kan deze gegevens raadplegen om uw voortgang m.b.t. uw trainingsschema en conditie te volgen en te kunnen bespreken. Victorie Plaza kan deze gegevens niet wijzigen of verwijderen. De medewerkers van Victorie Plaza is geheimhouding opgelegd zodat zij deze gegevens nooit met derden mogen delen.

3. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn
1. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de abonnementsovereenkomst tussen u en Victorie Plaza te kunnen uitvoeren. We zullen uw gegevens gebruiken om:
i. Uw abonneeschap in onze administratie te verwerken en in stand te houden;
ii. Indien u met betrekking tot de betaling van uw abonnement bij Victorie Plaza heeft gekozen voor de doorlopende incasso machtiging, deze automatische incasso te realiseren;
iii. Om contact met u op te nemen om redenen die verband houden met de abonneeovereenkomst tussen u en Victorie Plaza;
iv. Om u belangrijke nieuwsberichten en informatie toe te sturen die verband houden met de abonnee overeenkomst. Voor de nieuwsbrief kunt u zich ten allen tijde afmelden.
v. Het voor u mogelijk te maken de Victorie Plaza app en Sportivity app te gebruiken voor het vastleggen van persoonlijke trainingsprogramma’s en het aanmelden voor en registratie van deelname van groeps- en yogalessen.
vi. Het maken van statistische analyses en het maken van managementrapportages.
2. Victorie Plaza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is in het kader van de abonneeovereenkomst. Dat betekent dat Victorie Plaza uw persoonsgegevens in ieder geval bewaart gedurende de loop van het abonnement.
Victorie Plaza is op grond van fiscale regels verplicht om de gegevens van u die samenhangen met uw abonnement zeven jaar te bewaren. Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: info@victorieplaza.nl.

4. De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt
1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Victorie Plaza uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan genoemd.
2. Victorie Plaza verwerkt uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk uw abonnementsovereenkomst met Victorie Plaza. Als Victorie Plaza uw persoonsgegevens niet zou hebben ontvangen, dan zou het niet mogelijk zijn geweest om de abonnementsovereenkomst uit te voeren.

5. Het delen van uw persoonsgegevens met derden
1. De persoonsgegevens die Victorie Plaza van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst tussen u en Victorie Plaza, of in het geval van een juridisch verzoek.
2. Om de abonnementsovereenkomst tussen u en Victorie Plaza goed te kunnen uitvoeren, delen wij alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van u met de volgende derden:
a. Onze bank ten behoeve van de automatische incasso;
b. De website beheerder voor het hosten van de website en voor de online registratie van leden via de website;
c. De beheerder van Sportivity voor de leden- en financiele administratie en de registratie voor deelname aan groeps- of yogalessen;
d. De beheerder van de Victorie Plaza app voor persoonlijke trainingsprogramma’s, het vastleggen van persoonlijke gegevens (lengte, gewicht) en trainingsresultaten.

6. Beveiliging
1. Victorie Plaza neemt fysieke, ICT technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van de bewaarde gegevens tegen te gaan. Deze maatregelen en processen worden regelmatig gecontroleerd en getest.
2. Ten behoeve van uw veiligheid en die van onze medewerkers maakt Victorie Plaza gebruik van camera’s in en om het gebouw, in samenwerking met een beveiligingsbedrijf. De beelden worden niet online gezet of gedeeld met derden. Met de verwerker van de beelden is een overeenkomst gesloten over de beveiliging van de data.
3. De documenten waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen worden opgeslagen op
• de server(s) van website beheerder
• de server(s) van de beheerder van Sportivity
• de server(s) van de beheerder van Victorie Plaza app
4. Victorie Plaza heeft met de hierboven genoemde derden afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt die hun systeembeveiliging niet op orde hebben.

7. Uw rechten
1. Recht op inzage. U kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens bij Victorie Plaza opvragen en inzien. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die door Victorie Plaza worden bewaard en verwerkt.
2. Recht op rectificatie. U kunt ten alle tijden niet (meer) juiste persoonsgegevens (laten) aanpassen.
3. Recht op overdracht. U heeft het recht om uw gegevens te laten overdragen naar een andere partij.
4. Recht op wissen van gegevens. U kunt in beginsel uw persoonsgegevens laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de abonnementsovereenkomst nog loopt. Victorie Plaza kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Zodra u geen abonnement meer heeft lopen kunt u dit recht uitoefenen voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van Victorie Plaza tot het bewaren van uw persoonsgegevens.
5. Recht op indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat Victorie Plaza niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Recht op stoppen van gebruik van persoonsgegevens. Als u wilt dat Victorie Plaza stopt met het gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat in beginsel aangeven. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de abonnementsovereenkomst nog loopt. Victorie Plaza kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Zodra u geen abonnement meer heeft lopen kunt u dit recht uitoefenen voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van Victorie Plaza tot het bewaren van uw persoonsgegevens.

8. Plichten
1. Victorie Plaza verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de abonnementsovereenkomst die u heeft met Victorie Plaza.
2. De persoonsgegevens die wij u hebben gevraagd aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om de overeenkomst in stand te kunnen houden. Wij hebben niet meer persoonsgegevens bij u opgevraagd dan nodig.
3. Zoals ook al toegelicht zullen uw persoonsgegevens met niemand anders worden gedeeld dan met de bovengenoemde derden. Mocht het toch nodig zijn uw persoonsgegevens met anderen dan de bovengenoemde derden te delen, dan zullen wij eerst uw toestemming vragen.
4. Victorie Plaza behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.
5. Victorie Plaza behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer zij dat gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek of een juridisch proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Victorie Plaza te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

Kom jij ook naar Victorie Plaza?

Heb je een vraag of een opmerking? Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op!